0299 666 245

info@allcar.nl

Ma t/m za

09:00 - 17:00

Einsteinstraat 85-87

1446 VE, Purmerend

Privacyverklaring ALLCar Autoverhuur


Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. ALLCar Autoverhuur streeft ernaar om uw
privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de
informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij
de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze
privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens
omgaan.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u
terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems
accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw
computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie
die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”: Allcar.nl, domeinnaam
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De
beheerder”): ALLCar Autoverhuur, gevestigd te Einsteinstraat 85-87, 1446 VE
Purmerend


Artikel 2 – Toegang tot de website
• De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website
alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor
commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële
aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische
aanbiedingen.


Artikel 3 – De content van de website
• Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen
worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen
die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele
eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke
wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de
technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie
onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende
toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 – Het beheer van de website
• Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of
beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in
strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet -etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
• De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden
of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een
van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met
de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen
te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere
virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de
websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. • De beheerder is niet
aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
• De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel
derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik
van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als ge volg
hiervan.
• Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van
deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal
lijden op u te verhalen.


Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
• Uw gegevens worden verzameld door ALLCar Autoverhuur. Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een
natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan
de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend
zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit.
• De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk
gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de
orde voor het verwerken van uw bestellingen.


Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
• Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en
rectificatie of vernietiging van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem
betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door
contact met ons op te nemen via info@allcar.nl.
• Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het
ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit
van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2
maanden worden verlengd.


Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
• In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt
verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de
beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en
gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien
niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
• Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde
functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van
deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.


Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
• U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet
(meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@allcar.nl.
• Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt,
dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd
gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van
die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in
bovengenoemde situaties.


Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
• De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en
bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


Artikel 11 – Cookies
• Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst
wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk
bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om
onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je
informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website
accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien
maanden.


• Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
§ Google Analytics (analytische cookie)
§ Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessieen inloginformatie.
– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze
wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de
behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites
bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
• Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de
verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw
eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren
over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het
gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
• Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies
voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet -telefoon-tv-enpost/cookies#faq


Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
• Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website
kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 13 – Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele
geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke
uitzondering van toepassing is.


Artikel 14 – Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten
tot: ALLCar Autoverhuur, info@allcar.nl.

ALLCar Autoverhuur
Kijk rustig rond op onze site, en heeft u een vraag? Bel, mail of kom even langs. Wij helpen u graag en geven altijd een eerlijk advies.

ALLCar al 30 jaar Purmerend's voordeligste.

KVK: 53982509
Openingstijden
Ma: 9.00 – 17.00 uur
Di: 9.00 – 17.00 uur
Wo: 9.00 – 17.00 uur
Do: 9.00 – 17.00 uur
Vrij: 9.00 – 17.00 uur
Za: 9.00 – 17.00 uur
Zo: Gesloten
© copyright 2024 ALLCar Autoverhuur - Alle rechten voorbehouden
Website door Oventa Webdesign
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Stel uw vraag!